Yhdistyksen säännöt

PDF-tiedostoKonserttisali ry säännöt PRH-korjattuna 26.9.2008.pdf (34 kB)
PRH:n hyväksymät säännöt

JYVÄSKYLÄN KONSERTTISALIN HANKETUKI RY:N SÄÄNNÖT

 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

  Yhdistyksen nimi on Jyväskylän konserttisalin hanketuki ry ja sen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki.

 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

  Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Jyväskylään suunnitellun konserttisalin hankintaa jatkaen ja vahvistaen Keski-Suomen musiikkielämän perinteitä.

  Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
  - järjestää keskustelu- ja tiedotustilaisuuksia sekä kampanjoita
  - harjoittaa tiedotus-, valistus- ja julkaisutoimintaa
  - tekee aloitteita ja esityksiä ja antaa lausuntoja
  - mikäli hanke toteutetaan kunnan toimesta, yhdistys voi avustaa hanketta

  myös taloudellisesti
  - toimii yhteistyössä muiden vastaavien yhteisöjen kanssa
  - toimii muillakin vastaavilla tavoilla tarkoituksensa toteuttamiseksi.

  Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi järjestää maksullisia konsertteja ja muita musiikkitilaisuuksia, ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan rahankeräyksiä ja arpajaisia. Avustukset ja lahjoitukset hankkeelle voidaan myöntää myös ehdollisina.

 3. Jäsenet

  Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.

Jyväskylä 26.9.2008

Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

 1. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

  Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

  Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

 2. Liittymis- ja jäsenmaksut

  Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

 3. Hallitus

  Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja kuudesta kahteentoista (6-12) muuta varsinaista jäsentä.

  Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

  Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 1. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

  Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

 2. Tilikausi ja tilintarkastus
  Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

  Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viik- koa ennen vuosikokousta hallitukselle.

 3. Yhdistyksen kokoukset

  Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa.

  Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmen- kymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

  Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on ko- kouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

  Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Konserttisalin sijoituspaikan osoittautuessa toiseksi kuin hanketta tukeneiden lahjoittajien tarkoitus on ollut, yhdistyksen kokouksen tulee ratkaista tukien suuntaaminen säveltaiteen hyväksi päättämällään tavalla.

 1. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

  Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai sähköpostitse.

 2. Vuosikokous
  Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. kokouksen avaus

  2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan

   tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

  3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

  4. todetaan kokouksen työjärjestys

  5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

  6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden

   myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

  7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja

   jäsenmaksujen suuruudet

  8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

  9. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat

  10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 3. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

  Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttami- sesta tai yhdistyksen purkamisesta.

  Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat säveltaiteen hyväksi purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.